Cáp quang DB 12FO

Cáp quang DB 12FO  vinacap, Postef, Viettel M1,Focal…  được sử dụng rất nhiều trong hệ thống mạng kéo dài khoảng cách dài, hệ thống mạng trục cho các doanh nghiệp ở khu đô thị có khoảng cách dài.

Danh mục: